Kielian_Wspolnicy

Sergiusz Kielian Partner Zarządzający, radca prawny

Sergiusz Kielian specjalizuje się w transakcjach przejmowania i finansowania przedsiębiorstw na rynku prywatnym i publicznym, w tym transakcjach venture capital i M&A.

 

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2000) oraz studia podyplomowe z zakresu Prawa Finansowego i Gospodarczego przy Uniwersytecie Łódzkim. Uczestnik programu European Young Lawyers Scheme prowadzonego przez College of Law w Londynie. Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Warszawie od 2007 roku.

 

Przed utworzeniem kancelarii Kielian i Wspólnicy współpracował  z międzynarodową kancelarią prawną Gide Loyrette Nouel (2001-2012).

 

Biegle włada językiem angielskim i francuskim.

Maciej Owczarewicz Partner, radca prawny

Maciej Owczarewicz specjalizuje się w prawie rynków kapitałowych i  funduszy inwestycyjnych.

 

Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. W 2005 roku został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

 

Z rynkiem kapitałowym związany jest od 2001 roku, początkowo jako pracownik Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. W latach 2004 - 2005 był zatrudniony jako Doradca Ministra Skarbu Państwa. Współpracował również z Departamentem Rynków Kapitałowych warszawskiego biura międzynarodowej kancelarii prawnej Gide Loyrette Nouel (2005 - 2010).  W latach 2011 – 2018 zajmował stanowiska członka zarządu firm inwestycyjnych, w tym domu maklerskiego i towarzystw funduszy inwestycyjnych, gdzie nadzorował m.in. prace działu prawnego i compliance.

 

Biegle włada językiem angielskim.

Hanna Ławrynowicz radca prawny

Hanna Ławrynowicz specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym, w szczególności z zakresu prawa spółek.

 

Doradza w obszarach prawa umów handlowych, prawa spółek oraz przy transakcjach restrukturyzacyjnych. Zajmuje się również zagadnieniami z zakresu prawa pracy.

 

Ukończyła prawo na Universite Jean Moulin Lyon III we Francji. Wpisana na listę radców prawnych przy OIRP w Warszawie od 2008 roku.

 

Doświadczenie zdobywała w kancelariach prawnych Gide Loyrette Nouel (2001 - 2011) oraz Dentons (2011 - 2014).

 

Biegle włada językiem angielskim i francuskim.

Małgorzata Lejman radca prawny

Małgorzata Lejman specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie handlowym i spółek. Zajmuje się również zagadnieniami z zakresu obrotu nieruchomościami oraz prawa autorskiego. Posiada doświadczenie w doradztwie związanym z procesami restrukturyzacyjnymi oraz z transakcjami fuzji i przejęć, umowami inwestycyjnymi dotyczącymi spółek oraz projektów nieruchomościowych. Zajmuje się także bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych.
 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2009 roku została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

 

Ukończyła Szkołę Prawa Angielskiego i Europejskiego (British Center for English and European Legal Studies, Cambridge University we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim).

 

Przed rozpoczęciem współpracy z Kancelarią była prawnikiem kancelarii prawnych Gide Loyrette Nouel oraz Domański Zakrzewski Palinka.

 

Biegle włada językiem angielskim.

Krzysztof Żłak adwokat

Krzysztof Żłak zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa gospodarczego i prawa handlowego. W Kancelarii wykorzystuje zdobyte doświadczenie w doradztwie transakcyjnym oraz restrukturyzacyjnym, zajmuje się także bieżącą obsługą prawną w obszarze prawa spółek. Doświadczenie Krzysztofa Żłaka obejmuje ponadto projekty z zakresu prawa sportowego.

 

Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Prawa i Administracji.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych świadczących doradztwo prawne na rzecz podmiotów gospodarczych oraz w działach prawnych spółek.

Łukasz Waluch adwokat

Łukasz Waluch specjalizuje się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw. Jego główne obszary specjalizacji obejmują prawo cywilne, spory sądowe, postępowania sądowo-administracyjne.

 

Świadczy usługi bieżącego doradztwa prawnego w zakresie prawa cywilnego i prawa pracy. Doradzał także w szeregu sporów sądowych, głównie z zakresu prawa cywilnego i sporów kontraktowych.

 

Ukończył prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez ORA w Warszawie od 2009 roku.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych świadczących m.in. doradztwo prawne na rzecz podmiotów gospodarczych w ramach samodzielnej praktyki.

 

Włada językiem angielskim.

Ewelina Kardaś adwokat

Ewelina Kardaś w Kancelarii zajmuje się zagadnieniami związanymi z prawem gospodarczym, w tym prawem spółek, ze szczególnym uwzględnieniem umów handlowych oraz obsługi emisji papierów wartościowych przez podmioty prywatne. Ewelina Kardaś posiada doświadczenie w doradztwie transakcyjnym oraz przy procesach restrukturyzacyjnych.

 

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka oraz stypendystka Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego organizowanej przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Wydziałem Nauk o Pań­stwie i Pra­wie Reń­skiego Uni­wer­sy­tetu Fry­de­ryka Wil­helma w Bonn oraz Nie­miec­ką Fun­da­cją Mię­dzy­na­ro­do­wej Współ­pracy Praw­nej w Bonn, stypendystka Freie Universität Berlin w ramach programu Erasmus. 

 

Doświadczenie zawodowe zdobywała w działach prawnych instytucji publicznych oraz spółek prawa handlowego, m.in. w Siemens AG i Siemens sp. z o.o., a także w kancelariach prawnych świadczących doradztwo prawne na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

 

Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.

 

Włada językiem angielskim, niemieckim i szwedzkim.

Szymon Jelonek aplikant radcowski

Szymon Jelonek specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym, w szczególności w postępowaniach spornych oraz bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych w obszarze prawa spółek. Jego doświadczenie obejmuje również problematykę odpowiedzialności Skarbu Państwa, postępowania grupowe i postępowania prowadzone przed Sądem Najwyższym.


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, laureat I nagrody w konkursie Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o nagrodę „Polskiego Procesu Cywilnego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego. Wieloletni wolontariusz i koordynator Poradni Fundacji Academia Iuris im. Macieja Bednarkiewicza, ogólnopolskiej organizacji pozarządowej świadczącej nieodpłatną pomoc prawną osobom najuboższym.


Przed dołączeniem do zespołu Kancelarii doświadczenie zdobywał m.in. jako asystent przy samodzielnym stanowisku pracy do spraw istotnych zagadnień z zakresu procedury i prawa cywilnego oraz w Departamencie Studiów, Analiz i Legislacji Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, a także w Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Warszawie.


Wpisany na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.


Włada językiem angielskim.

Monika Sojda – Gerwatowska radca prawny, of counsel

Monika Sojda – Gerwatowska specjalizuje się w zagadnieniach związanych z indywidualnym i zbiorowym prawem pracy oraz prawem ochrony środowiska.

 

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Studia podyplomowe z zakresu ochrony środowiska w Centrum Badań Międzydyscyplinarnych na Uniwersytecie w Limoges oraz studia podyplomowe z zakresu Polityk Społecznych w Europie na Uniwersytecie w Strasburgu.

 

Doświadczenie zdobywała w kancelariach prawnych Gide Loyrette Nouel (2003 – 2012) oraz PwC Legal (2012-2015). Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Warszawie od 2008 roku.

 

Biegle włada językiem angielskim i francuskim.

Aleksandra Kwiatkowska kierownik biura

Aleksandra Kwiatkowska organizuje i nadzoruje prace administracyjno - biurowe w Kancelarii. Organizuje podróże służbowe i spotkania prawników. Zakres jej obowiązków obejmuje także współpracę z zewnętrznymi firmami i podwykonawcami współpracującymi z Kancelarią.

 

Ukończyła studia w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie uzyskując dyplom magistra na kierunku administracja.

4mk - grafika