Kielian_Wspolnicy

Aktualności

 

11.2019


Członek zespołu Kancelarii laureatem konkursu – rozdanie nagród

W dniu 14 listopada 2019 r., w trakcie konferencji „Nowelizacja postępowania cywilnego - najważniejsze zmiany. Jak stosować nowe regulacje w praktyce?” organizowanej przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska m.in. pod patronatem Okręgowej Izby Radców Prawnych oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, członek zespołu naszej Kancelarii – aplikant radcowski Szymon Jelonek, otrzymał z rąk prof. Andrzeja Jakubeckiego pierwszą nagrodę w konkursie Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o nagrodę "Polskiego Procesu Cywilnego" za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego za pracę pt. "Charakter decyzji administracyjnej i jej mocy wiążącej w postępowaniu cywilnym".

 

Raz jeszcze serdecznie gratulujemy sukcesu i życzymy dalszej, owocnej pracy!

08.2019


Pierwsza fala rewolucji w postępowaniu cywilnym – znaczący wzrost kosztów sądowych od 21.08.2019 r.

W dniu 6 sierpnia 2019 r. zaczął swój bieg czternastodniowy termin wejścia w życie części rewolucyjnych zmian w procedurze cywilnej.

 

Tym samym już w dniu 21 sierpnia 2019 r. inne będą m.in. opłaty od pozwu w sprawach o prawa majątkowe i wniosku o udzielenie zabezpieczenia, zmienią się przesłanki zwolnienia osoby prawnej od kosztów sądowych czy też procedura nadawania klauzuli wykonalności i zmiany wierzyciela po jej uzyskaniu w toku postępowania egzekucyjnego.

 

Do zmian tych, wchodzących w życie już za kilkanaście dni, należy się jak najprędzej przygotować, w czym może pomóc załączone opracowanie, przygotowane przez zespół Kancelarii Kielian i Wspólnicy.

 

Zapraszamy do lektury.

Pobierz tutaj

07.2019


"Jak ułatwić dochodzenie wierzytelności obligatariuszy"

29 czerwca 2019 r. w wydaniu "Parkietu" ukazał się artykuł partnera Kancelarii mec. Sergiusza Kieliana i aplikanta radcowskiego Szymona Jelonka pt. "Jak ułatwić dochodzenie wierzytelności obligatariuszy".

 

Artykuł dostępny poniżej:

 

Pobierz tutaj

 

Zapraszamy do lektury.

04.2019


Członek zespołu Kancelarii laureatem ogólnopolskiego konkursu

W najnowszym numerze 1/2019 poświęconego zagadnieniom prawa procesowego cywilnego kwartalnika o przedwojennych tradycjach „Polski Proces Cywilny” zostały ogłoszone wyniki IV edycji konkursu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o nagrodę „Polskiego Procesu Cywilnego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego.

 

Laureatem I nagrody w konkursie został członek zespołu Kancelarii Kielian i Wspólnicy, Szymon Jelonek.

 

Jego praca magisterska pod tytułem „Charakter decyzji administracyjnej i jej mocy wiążącej w postępowaniu cywilnym” została doceniona przez Komisję Konkursową, w której składzie zasiadali m.in. prof. Feliks Zedler, prof. Andrzej Marciniak, prof. Łukasz Błaszczak oraz dr hab. Tadeusz Zembrzuski. Prace oceniano przy uwzględnieniu m.in. kryteriów przydatności praktycznej i aktualności tematu, komplementarności wykorzystanej literatury i orzecznictwa, merytorycznej zawartości oraz poprawności pracy, a także nowatorskiego formułowania konkluzji oraz wyczerpania tematu. Oficjalnie wręczenie nagrody będzie miało miejsce w najbliższym czasie.

 

Nabyta w trakcie tworzenia zwycięskiej pracy wiedza i doświadczenie sprzyjają kreatywnej i skutecznej obsłudze Klientów Kancelarii.

 

Cały zespół Kancelarii serdecznie gratuluje i życzy dalszych sukcesów.

04.2019


Partner Kancelarii, mec. Maciej Owczarewicz o możliwej rewolucji na rynku doradców wspierających spółki w zakresie relacji inwestorskich i M&A

W dzisiejszym wydaniu "Parkietu" ukazała się artykuł partnera Kancelarii mec. Macieja Owczarewicza pt. "Rynek tylko dla brokerów?".

 

Artykuł dostępny jest pod następującym adresem:

 

https://www.parkiet.com/Felietony/304039999-Rynek-tylko-dla-brokerow.html

 

Zapraszamy do lektury.
 

03.2019


Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

W dniu 11 stycznia 2019 r. do Sejmu wpłynął projekt całkowicie nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Projektowana ustawa ma zastąpić aktualnie obowiązującą ustawę z dnia 28 października 2002 r., regulującą zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (m.in. spółek handlowych) za przestępstwa i przestępstwa skarbowe popełnione przez powiązane z nimi osoby fizyczne.

 

Uderzająca będzie skala wprowadzanych zmian – przesłanki odpowiedzialności podmiotów zbiorowych mają zostać znacznie rozszerzone a potencjalne sankcje drastycznie zaostrzone. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano na konieczność „zapewnienia, by osoby prawne podlegały skutecznym i odstraszającym sankcjom”.

 

Mając na względzie możliwy bardzo poważny i bezprecedensowy w polskim systemie prawnym wpływ nowych przepisów represyjnych na ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej, w tym stabilność prowadzonej działalności oraz bezpieczeństwo aktywów wykorzystywanych na jej potrzeby, Kancelaria, we współpracy z prof. dr hab. Szymonem Pawelcem, kierownikiem Zakładu Międzynarodowego Postępowania Karnego w Instytucie Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokatem, powołała interdyscyplinarny zespół, którego celem będzie monitorowanie procesu legislacyjnego i analiza wpływu projektowanych zmian na prawa i obowiązki przedsiębiorców.

 

Poniżej do pobrania broszura.

Pobierz tutaj

12.2018


Nowelizacja ustawy o obligacjach

W dniu 30 listopada 2018 r. ogłoszona została ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku, wprowadzająca szereg zmian istotnych dla rynku obligacji korporacyjnych. Nowelizacja wprowadza m.in. obowiązek dematerializacji obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, eliminując tym samym dokumentową formę obligacji. Obowiązek dematerializacji w KDPW obejmie zarówno obligacje emitowane w trybie emisji publicznej, jak i prywatnej.

 

Ważną zmianą w przypadku emisji prywatnych jest również obowiązek powołania przez emitenta agenta emisji, który odpowiedzialny będzie m.in. za weryfikację spełnienia przez emitenta wymogów prawnych dot. emisji obligacji, utworzenie ewidencji osób uprawnionych z obligacji czy też pośredniczenie w zawieraniu przez emitenta umowy o rejestrację obligacji w KDPW wraz z pomocą w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji.

 

Konsekwencją wprowadzenia powyższych zmian będzie utworzenie repozytorium informacji o emitentach obligacji i ich zobowiązaniach z tego tytułu. Informacje będą gromadzone przez KDPW i udostępniane do publicznej wiadomości.

 

W naszej ocenie zmiany wprowadzone nowelizacją zwiększą transparentność procesu emisji obligacji oraz ułatwią ocenę sytuacji finansowej emitentów, co powinno przełożyć się na zwiększenie zaufania inwestorów. Z drugiej strony, sam proces emisji stanie się dłuższy i droższy, co może ograniczyć rozwój rynku obligacji korporacyjnych. Omawiane zmiany wejdą w życie w dniu 1 lipca 2019 r.
 

12.2018


Kancelaria doradcą prawnym w transakcji nabycia udziałów Sano sp. z o.o.

Kancelaria Prawna Kielian i Wspólnicy doradzała spółce Stokrotka sp. z o.o. przy transakcji nabycia 100% udziałów spółki Sano sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie. Dalszym etapem transakcji ma być połączenie obu spółek.

 

Spółka Stokrotka sp. z o.o., prowadząca ogólnopolską sieć sklepów spożywczych, należy do litewskiego podmiotu Maxima Grupe UAB, który jest właścicielem również takich firm jak Maxima (działająca w krajach bałtyckich), Aldik (działająca w Polsce) czy T-Market (działająca w Bułgarii).

 

Sano sp. z o.o. jest spółką działającą w branży sprzedaży detalicznej produktów spożywczych od 1990 r. Prowadzi sieć 36 supermarketów w północnej części kraju.

 

Doradztwo Kancelarii przy powyższej transakcji obejmowało przeprowadzenie due diligence Sano oraz sporządzenie raportu, a także przygotowanie dokumentacji transakcyjnej i wsparcie w finalizacji transakcji. Projektem ze strony Kancelarii kierował mec. Sergiusz Kielian, radca prawny i Partner Zarządzający Kancelarii.

05.2018


Partner zarządzający Kancelarii, mec. Sergiusz Kielian o sytuacji obligatariuszy GetBack S.A. w wywiadzie dla Strefy Inwestorów

Mec. Sergiusz Kielian, partner zarządzający Kancelarii, udzielił dla portalu Strefa Inwestorów wywiadu na temat obecnej sytuacji obligatariuszy spółki GetBack. S.A.

 

W wywiadzie omówione zostały m.in. dalsze możliwe do podjęcia przez obligatariuszy kroki w celu egzekucji wierzytelności z obligacji GetBack S.A., a także zagadnienia praktyczne związane z postępowaniem restrukturyzacyjnym i ewentualnym postępowaniem upadłościowym GetBack S.A.

 

Artykuł dostępny jest pod następującym adresem:

 

https://strefainwestorow.pl/artykuly/obligacje/20180524/obligacje-getback-porady-pomoc

 

Zapraszamy do lektury.

09.2017


Nowelizacja KSH – dematerializacja akcji

Trwają prace nad projektem ustawy nowelizującej kodeks spółek handlowych (projekt z dnia 20 stycznia 2017 r.). Projekt przewiduje wprowadzenie obligatoryjnej dematerializacji akcji spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych poprzez rejestrowanie ich w rejestrze akcjonariuszy. Rejestr akcjonariuszy ma zastąpić księgi akcyjne prowadzone obecnie przez zarządy spółek. Zgodnie z projektem nowelizacji rejestr akcjonariuszy będą mogły prowadzić jedynie podmioty uprawnione do prowadzenia rachunków papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie papierami wartościowymi, a spółki będą zobowiązane dokonać wyboru podmiotu prowadzącego rejestr (w drodze uchwały walnego zgromadzenia) w terminie 6 miesięcy od dnia następującego po dniu ogłoszenia ustawy nowelizującej.

 

Wpisowi do rejestru akcjonariuszy podlegać będą zarówno akcje imienne, jak i akcje na okaziciela, w związku z czym podział na tego rodzaju akcje straci na znaczeniu. Ponadto, dokumenty akcji powinny zostać złożone przez akcjonariuszy w siedzibie spółki lub wybranym podmiocie prowadzącym rejestr akcjonariuszy. Co istotne, moc obowiązująca dokumentów akcji wygaśnie z mocy prawa z dniem wejścia w życie nowelizacji. Po tej dacie dokument akcji będzie posiadać jedynie moc dowodową wykazującą, że osoba posługująca się nim ma uprawnienia akcjonariusza. Moc dowodowa wygaśnie jednak po 3 latach od dnia wejścia w życie ustawy, co będzie równoznaczne z utratą statusu akcjonariusza przez podmioty, które w tym terminie nie złożą dokumentów akcji.

 

Projekt nowelizacji jest obecnie na etapie opiniowania przez sądy oraz instytucje publiczne.

04.2015


M&A

Kancelaria występuje po stronie sprzedającego w ramach transakcji sprzedaży akcji w polskiej spółce działającej w sektorze produkcji materiałów budowlanych na rzecz inwestora zagranicznego. Doradztwo obejmuje sporządzenie dokumentacji transakcyjnej i udział w negocjacjach.

4mk - grafika